twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


宠物天赋视频解说
2019-07-03 05:07

 
        装备宠物后,宠物在有活性的情况下,服用“灵智丹”激活的功能。如果对激活的属性不满意可以使用“重构丹”随机刷新宠物天赋。“灵智丹”与“重构丹”均在商城出售。
 
 
       捡去天赋:挂机常用天赋;可以帮助玩家拾取远处掉落的东西,挂机时在也不会出现角色对于远距离物品拾取困难的情况了。
 
      仓库天赋:必带天赋宠物;BOSS战前发现背包以满?带此宠物,解决你所有烦恼!
 
      综合仓库天赋:仅此于仓库天赋;也能帮助玩家解决一部分背包问题,效果没有仓库好
 
      药店天赋:必带天赋;挂机蓝不够经常回去买药浪费时间啊!跑图你不嫌弃烦?有次宠物天赋,买药、卖东西只需轻轻一点…
 
     拍卖行天赋:爆出其他势力的神装自己又穿不上,迅速挂到拍卖行试试!
 


To Top