twelve sky2之惊变叁官网

twelve sky2之惊变叁给你一个不一样的武侠梦


《惊变叁》全新的组队系统
2019-07-03 05:07

 
        给大家介绍一下《惊变叁》内的组队系统,与《十二之天叁》相比,《惊变叁》的组队系统更加完善,界面更加简洁:
 
      《惊变叁》组队中以菱形的颜色来显示小队成员的状态,红色为队长,黑色为在线队员,灰色为离线队员。
 
       组队界面中,增加了踢人、私聊、委任、退出、解散等一系列按键,队长可以对队员选择委任、私聊、踢出的操作;同时也有解散队伍的权限。而队员之间只能私聊或者退出组队。
 
        队长离线,队长自动转移到在线队员的身上。
 
 
 
 


To Top